Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC

Scurta descriere:

PREZENTARE
FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE
PENTRU COPIL

 FONPC este o rețea de ONG-uri din România care activează în domeniul protecție şi bunăstării copilului, de mai bine de 20 de ani, fiind principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv, experiența şi expertiza membrilor săi.
 FONPC a derulat neîntrerup din Noiembrie 1997 proiecte și activități. În vederea atingerii obiectivelor propuse, FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanțatorii, autoritățile locale şi naționale, organizații neguvernamentale, organizații internaționale, instituții europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicați în promovarea respectării Drepturilor Copilului.
 FONPC există cu şi pentru membrii săi, 65 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunității ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea si autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă si continuitate, parteneriat, transparență, participare şi implicare.

DIRECȚIILE STRATEGICE PRIORITARE ALE FEDERAȚIEI
• Promovarea şi respectarea drepturilor copilului, prin aducerea unei priorităţi europene pe agenda politică şi publică din România;
• Implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice;
• Monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului;
• Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului.
FONPC LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

• Federația este membră a Consiliului de Coordonare al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA.
• Federația face parte din Coaliția anti-sărăcie și a participat la întâlnirile acestei coaliții.
• Federaţia este membrǎ a Euro Child și ChildPact două reţele europeanǎ focalizate pe tematica drepturilor copilului. În cadrul acestor reţele FONPC se implică activ în influenţarea politicilor publice privind drepturile copilului la nivel european și regional.
• Federația a deținut timp de 2 ani vicepreședinția Consiliului Economic și Social – CES.
• Fonpc a fost propusă anul acesta pentru a face parte din Colegiul pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor care funcționează pe lângă Prim Ministru României.
• FONPC a creat cu sprijinul asociaţiei Solidarite Laique din Franţa, un parteneriat solid la nivel regional, colaborând strâns cu reţelele de ONG-uri din Republica Moldova „Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi a Familiei” şi „Reţeaua naţională pentru Copil” din Bulgaria.
• FONPC este membru al Observatorului Internațional de Justiție Juvenilă (IJJO), cu sediul la Bruxelles. Includerea de către IJJO a Federației ca membru, este o formă de recunoaștere la nivel european a implicării FONPC în accesul la justiție prietenoasă pentru copii.
• La nivel European, Federația a avut pentru 14 luni o persoană detașată la Consiliul Europei – Divizia pentru Drepturile Copilului și a fost singurul ONG din România invitat la lansarea noii Strategii a Consiliului Europei cu privire la Drepturile Copilului în Bulgaria 2016.
• FONPC este partener al Comisei Europene, fiind invitat la toate consultările publice, la schimburile de experiență și la aște acțiuni derulate de Comisia Europeană.

ACTIVITATE

Federaţia a implementat acţiuni de lobby şi advocacy pentru ameliorarea legislaţiei privind finanţarea de către stat a serviciilor sociale oferite de ONG-uri: legea contractării serviciilor. De mai bine de 10 ani milităm pentru liberalizarea pieței de servicii sociale și pentru calitate în serviciile sociale. Suținem managementul de caz, managerul și supervizarea în servicii sociale, prin acțiuni de advocay, cursuri de formare și parteneriate strategice.

Toate acţiunile FONPC sunt derulate cu sprijinul celor peste 65 de ONG-uri care activează în diferite domenii cum ar fi: centre de zi pentru copiii și părinții care provin din medii defavorizate, centre de consiliere şi terapie pentru copii şi părinţi, centre pentru copilul cu dizabilităţi şi a copilului cu autism (centre de recuperare, centre de reintegrare), centre pentru copiii abuzaţi, servicii pentru: copiii străzii, copiii romi, copiii a căror părinţi sunt la muncă în străinătate, copiii dispăruţi şi exploataţi, programe şcoală după şcoală, programe de educaţie parentală, programe pentru combaterea violenţei în familie, programe pentru combaterea traficului de persoane, acţiuni pentru prevenirea abandonului şcolar şi prevenirea separării copilului de familie, activităţi de petrecere a timpului liber şi integrare socială, educaţie pentru sănătate, dezinstituţionalizare, reintegrarea copiilor în familie şi adopţie.

În vederea susținerii parentalității proiectul „Promovarea Strategiei Naţionale pentru Educaţie Parentală – PF2- 27”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuției Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă şi implementat de Fundaţia Copiii Noştri în parteneriat cu „Formation des Parents - CH” (Lausanne, Elveţia) şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC); își propune îmbunătăţirea politicilor naţionale în domeniul educaţiei prin promovarea unei strategii naţionale de educaţie parentală ca şi cadru legal general. Acest proiect se bazează pe transferul de experienţă şi informaţii practice în domeniul educaţiei parentale, de la partenerul elveţian către profesioniştii români. Din 2016 și până în prezent FONPC derulează programe de educație paremtală în 8 județe ale țării, în vederea susținerii viitorilor părinți și a părinților în vederea prevenirii violenței împotriva copilului dar și pentru a sprijini parentalitatea și atașamentul precoce copi-familie. Peste 300 de cadre didactice au fost formate pentru a deveni educatori parentali, peste 1000 de părinți au beneficiat de suport. Platforma www.eduactieparentala.ro sprijină formarea profesioniștilor.

În perioada 2009 – 2016 FONPC a derulat două mari programe de susținere a viitorilor părinți și a tinerilor părinți: ”Acompanierea naşterii” finanţat de Ambasada Franţei şi Ambasada Olandei în România și ”Bune tratamente pentru copil și părinți” finanțat de Ambasada Franței și UNICEF România în Parteneriat cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei și a Copilului – IOMC, au avut drept scop analiza respectarii drepturilor copilului şi mamei în perioada perinatala, prin promovarea sanataţii mamei şi copilului, evidenţierea nevoilor de acompaniere a parinţilor înainte, în timpul şi dupa naşterea copilului, precum şi susţinerea parinţilor în noul rol şi prevenirea abandonului (parasirea copilului) şi a tulburarilor de atasament. În cadrul acestui proiect au avut loc trei conferinţe naţionale (Cluj, Iași și Timișoara), un grup de lucru naţional la nivelul Secretariatului General al Guvernului. De asemnea, s-a realizat un studiu naţional şi două ghiduri pentru moaşe şi pentru părinţi. Cele două ghiduri au fst tipărite în peste 3000 de exemplare și distribuite prin maternități părinților. Acest suport a fost foarte bine primit de către părinți și profesioniști.

De-a lungul a mai bine de 8 ani FONPC a fost implicată în monitorizare drepturilor copilului și promovarea unei structuri independente de promovare, protecție şi monitorizare a drepturilor copilului de tip Avocatul Copilului sau Comisarul pentru drepturile copilului. Federația a creat propriile mecanisme de monitorizare a drepturilor copilului. FONPC trimite o dată la 5 ani către Comitetul ONU de la Geneva Raportul alternativ cu privire la respectarea drepturilor copilului în România.

Preocupările Federației pentru întărirea rolului sectorului civil în influențarea politicilor a fost prioritară. Astfel că FONPC a derulat o serie de proiecte în acest sens precum și „Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului” în parteneriat cu Fundația Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și proiectul “O Federație mai Puternică pentru Promovarea Drepturilor Copilului” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014. Grație celor două proiecte FONPC a reușit consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecției copilului în vederea creșterii contribuției acestora la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecție şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.

Proiectul „Un model de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului”, implementat de SOS Satele Copiilor în parteneriat cu FONPC și finanțat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, aduce în cadrul Federației pentru prima dată, abordarea integrată a serviciilor pentru tinerii din mediul rural și a celor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Justiția prietenoasă pentru copil este una din principalele priorități ale FONPC. În acest sens, Federația a derulat Proiectul ,,AUDIS: pentru o mai bună audiere a minorilor în România !” finanțat de Ambasada Franței în România prin care FONPC a dezvoltat în România, într-o perspectivă sustenabilă, capacități umane și logistice, precum și un cadru legal conform cu standardele europene și internaționale în domeniul audierii minorilor victime ale unor infracțiuni, minorilor martori și minorilor în conflict cu legea. Astfel FONPC a înființat în România 3 camere de audiere a minorului la: Dolj, Cluj și București, a format echipele multidisciplinare și intersectoriale de profesioniști, a semnat protocoale de colaborare la nivel central dar și la nivel județean și local în cele trei orașe unde există camere de audiere. De asemenea, FONPC a creat o serie de instrumente de lucru pentru profesioniști.

PARTENERIATE

În cadrul proiectelor implementate, FONPC s-a bucurat de parteneriate stabile şi de încredere cu diverse entităţi şi instuţii de mare valoare în domeniul promovării drepturilor copilului: Reprezentanța UNICEF în România, Ambasadele: Franţei, Olandei, Elveției, Belgiei, Poloniei, Slovaciei,Canadei, precum și Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Francez din București.

Federația a colaborat cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

De-a lungul anilor FONPC a încheiat parteneriate cu Ministerul Educației şi Cercetării, Ministerul Muncii, Familiei și Justiției Sociale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Justiție, Ministerul Public, Agenția Națională Antitrafic, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și alte instituții de la nivel central.

În cadrul diverselor acțiuni organizate de FONPC s-au încheiat parteneriate cu Senatul României şi Camera Deputaţilor, Secretariatul General al Guvernului, precum şi cu autoritățile publice locale: DGASPC: Argeş, Tulcea, Neamţ, Alba, Arad, Vaslui, Bacău, Sibiu, Dolj, Cluj etc., Direcţii de Sănătate Publică: Iaşi, Timiş, Satu Mare, Constanţa, Bucureşti, Argeş, Alba, Dolj, etc.

În ultimii cinci ani, Federaţia a reuşit să atragă pentru diverse acțiuni, sponsori şi companii, precum și numeroși parteneri media.

De 20 de ani Federația se dezvoltă datorită membrilor săi dar mai ales a voluntarilor care sunt anual implicați în proiectele și acțiunile derulate.


Informații generale

Numele organizației: Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: str. Matei Basarab nr. 41, etj. 1, apt. 2, sector 3

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 2/C/2007

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Bogdan Simion

Președintele organizației: Bogdan Simion - presedinte, Daniela Maria Bosca - director executiv

Membrii Consiliului Director: Bogdan Simion-presedinte, Gabriela Maria Paleru-vicepresedinte, Laura-Adriana Sava-Ghica-vicepresedinte, Elena Mihaela Zanoschi, Oana Maria Clocotici, Oriana Arabella Goleanu, Cristina Maria Bala, Florina Balint, Ramona Maria Gotteszman

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Bogdan Simion