Alegeri Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare. Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative. Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Este esențial să marcăm faptul că anul 2020 este cu atât mai important pentru societatea civilă cu cât este pentru prima dată când conducerea Comitetului Economic și Social ajunge, prin rotație, să fie asigurată de unul din cei 15 reprezentanți al sectorului în acest organism. Este un moment în care sectorul ONG din România are șansa de a demonstra din nou gradul ridicat de profesionalism și competențele sale la cel mai înalt nivel.

Regulament CES Rezultate finale CES
Sectiune: Organizații din domeniul social

Organizații din domeniul social

Diana Chiriacescu
FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Sectiune: Organizații din domeniul social
Status candidat: Acceptat

Descriere:

Vă supun atenției candidatura mea pentru poziția de reprezentant al societății civile în Consiliul Economic și Social, din partea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS (secțiunea Organizații din domeniul social).
FONSS este una dintre cele mai importante federații ale furnizorilor de servicii sociale din România. Organizațiile membre ale FONSS implementează 128 servicii sociale în 12 județe ale țării, pentru aproximativ 5000 de beneficiari direcți și peste 10.000 beneficiari indirecți. FONSS are un caracter integrator, reprezentând interesele organizațiilor furnizoare de servicii, iniferent de profilul și beneficiarii acestora. Ea s-a înființat în Iași în 2014 și, în decurs de 6 ani, și-a extins activitatea la nivel național, răspunzând unei nevoi de a susține mai ferm interesele furnizorilor neguvernamentali de servicii sociale, în raport cu evoluțiile legislative din sector și cu pozițiile autorităților locale și naționale.

Informații generale

Funcție:

Director

Activitate profesională:

Sunt directoarea FONSS din anul 2016.
Sunt practician și consultant în domeniul dizabilității. Mi-am început activitatea în 1995, ca profesor și apoi director al Centrului de zi Aurora (București) pentru copii cu deficiențe neuromotorii. După 10 ani de activitate directă cu copiii cu dizabilități și familiile acestora am fost cooptată în echipa uneia dintre cele mai mari organizații internaționale din domeniul dizabilității (Handicap International, cu sediul la Lyon, Franța) și am coordonat timp de 5 ani Programul Regional de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități în Europa de Sud-Est (7 țări din fosta Iugoslavie și Albania).
Sunt consultant în politici sociale, cu expertiză în domeniile de incluziune socială și dizabilitate. Din 2010, când am revenit în țară, am derulat activități de asistență tehnică în România și în peste 10 țări din Europa, Asia și Africa, pentru autorități publice, locale sau naționale, precum și pentru organizații neguvernamentale. Am publicat peste 10 studii și rapoarte regionale privind situația serviciilor sociale în Europa de Est și am contribuit la numeroase rapoarte de analiză și cercetare în acest sector, la nivel european și internațional.
Am fost contributor pentru Raportul Mondial al Dizabilității, elaborat de OMS și Banca Mondială în 2011.
Am participat activ la elaborarea Strategiilor Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (2015-2020 și 2021-2027) și a Strategiei de Incluziune Socială și Reducere a Sărăciei (2015-2020).
Sunt formator și asigur transfer de cunoștințe și asistență tehnică pentru echipele de specialiști din serviciile sociale, în România, țările din Balcani, Republica Moldova și Franța, cu peste 5.000 de ore de formare derulate în aceste țări.
Cunosc modul în care funcționează administrația publică, pentru că în 2016 am lucrat pentru scurt timp la MMPS, în poziția de consilier pentru servicii sociale al secretarului de stat responsabil cu domeniul asistenței sociale.

Studii:

Sunt licențiată în psihologie la Universitatea București (1996), am absolvit un master în psihoterapie la aceeași universitate (1997) și un master profesional în managementul organizațiilor sociale, la Universitatea Charles de Gaulle din Lille, Franța.
Sunt formator acreditat în domeniul psihologiei copilului (Ministerul Sănătății, 2004) și am fost formator expert în cadrul programului EURODIR (acreditat de Școala Națională de Sănătate Publică din Rennes, Franța, în 2004).

Q&A

Care sunt principalele obiective pe care ți le propui dacă vei obține un loc în Comitetul Economic și Social?

Doresc un cadru de reglementare mai bun pentru serviciile sociale, o finanțare robustă a sectorului, cu reguli clare la toate nivelele. Consider esențial să promovăm dezvoltarea economică a zonelor defavorizate, suportul pentru incluziune sociala și integrare în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, și nu numai, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor din România.
Susțin nevoia dezvoltării inovative a sectorului de servicii sociale, în detrimentul înmulțirii beneficiilor sociale. Măsurile active de protecție socială sunt esențiale pentru ieșirea oamenilor din situațiile de vulnerabilitate sau dependență socială.
Aș dori să promovez un climat de construcție normativă solidă, prin negociere și punerea în comun a expertizei tuturor actorilor. Consider că sectorul social are nevoie de o legislație care să întărească spiritul colaborativ și parteneriatele dintre autorități și societatea civilă, dintre furnizorii publici și privați de servicii.

Care considerați că ar trebui să fie cele mai importante puncte de pe agenda domeniului pentru care aplicați?

1. Finanțare publică corespunzătoare și eficientă a sectorului de servicii sociale din România
2. Investiții inteligente în infrastructura socială, precum și în resurse umane calificate și formate continuu, în inovație socială, în management performant pentru acest sector.
3. Un cadru de reglementare mai suplu pentru sectorul de servicii, care să sprijine furnizorii de servicii să îmbunătățească permanent calitatea serviciilor lor și concentrarea pe nevoilor utilizatorilor lor
4. Dezvoltarea accelerată a unor servicii sociale pentru grupuri de persoane insuficient deservite
5. Integrarea socială și inserția profesională a grupurilor vulnerabile și o piață a muncii care să răspundă nevoii de dezvoltare economică.
6. Imbunătățirea parteneriatului public-privat în sectorul serviciilor sociale și al măsurilor de protecție socială.

Care sunt cele mai relevante momente din experiența ta care te recomandă pentru a ocupa un loc in Comitetul Economic și Social?

1.Reprezentarea uneia dintre cele mai cuprinzătoare structuri asociative din domeniul social- FONSS – Prin federație am o imagine globală a sistemului național de servicii sociale și facilitez colaborări permanente cu alte federații sociale, cu organizații profesionale, cu organizațiile europene care militează pentru recunoașterea ONG-urilor sociale ca angajatori relevanți în economiile naționale, cu autoritățile.
2. Experiența mea profesională la nivel european și internațional – Activitatea internațională m-a obligat la rigoare, mi-a facilitat dobândirea de cunoștințe tehnice solide și m-a ajutat să fac mai ușor trecerea de la managementul direct al serviciilor sociale la domeniul politicilor publice și la dialogul cu autoritățile publice.
3. Experiența mea de manager, practician intr-un serviciu social – Managementul direct m-a format și m-a ajutat să cunosc problemele familiilor și comunităților, să găsesc soluții de finanțare, să privesc atent politicile sectoriale.

Organizație

Numele organizației: FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Scurta descriere:

Federația, înființată inițial la nivelul regiunii Nord Est, și-a extins activitatea la nivel național, pentru a fi o voce a celor care realizează, în sistem privat, servicii sociale.
FONSS și-a asumat ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale.
Federația este formată în acest moment din 37 de organizații neguvernamentale, persoane juridice, implicate în furnizare de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile, cu activitate recunoscută în domeniul lor.
FONSS își propune să contribuie la întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale din România de a acționa în domeniul serviciilor sociale, pentru atingerea următoarelor scopuri:
• promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale în politicile publice locale, regionale, naționale, europene și transfrontaliere, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
• sprijinirea organizațiilor neguvernamentale din România de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor sociale;
• conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor sociale în comunitate, ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei.
Organizațiile membre ale FONSS implementează în prezent 128 servicii sociale în 12 județe ale țării, pentru aproximativ 5000 de beneficiari direcți și peste 10.000 beneficiari indirecți. Cele 37 organizații membre ale federației se adresează tuturor categoriilor de persoane aflate în risc de excluziune socială sau sărăcie : copii și tineri din familii cu venituri reduse, tineri care părăsesc sistemul de protecție specială, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane care se confruntă cu adicții, victime ale traficului de persoane, ale violenței domestice, persoane fără adăpost. Organizațiile noastre lucrează atât în mediul urban cât și rural, cunosc foarte bine specificul socio-economic al localităților lor și sunt actori activi în dialogul cu autoritățile locale.
FONSS a realizat peste 20 inițiative de politici publice și propuneri de îmbunătățire a legislației privind serviciile sociale, unitățile protejate autorizate pentru persoanele cu dizabilități, finanțarea sustenabilă a sectorului social, respectarea drepturilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Urmare a inputului FONSS, o parte a propunerilor sale specifice au fost incluse în Strategia Națională pentru Reducerea Sărăciei și Incluziune Socială 2015-2020, precum și în Strategia ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020. FONSS a avut un dialog activ cu reprezentanții Comisiei Europene în România și cu echipele de experți de la Bruxelles, implicați în procesul Semestrului European.
FONSS este membră în Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale, precum și în Colegiul pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), în Grupul de lucru extins pentru Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă post-2020, în structurile parteneriale pentru elaborarea programelor operaționale 2021-2027 (POIDS și POEO). În 2019 FONSS a devenit membră în Federația Europeană a Angajatorilor Sociali , care militează pentru recunoașterea furnizorilor neguvernamentali de servicii sociale ca angajatori, în vederea dezvoltării unui comitet sectorial pentru servicii sociale, la nivel european.
FONSS are încheiate acorduri de parteneriat cu celelalte federații din sectorul social (FONPC, Federația Dizabnet, Confederația Caritas, federațiile asociațiilor de părinți ai copiilor/tinerilor cu dizabilități, Consiliul Național al Dizabilității din România, Romanian Women’s Lobby), precum și cu Federația Națională a GAL-urilor.
Datorită capacității sale integratoare la nivel național, FONSS a inițiat în 2020, alături de partenerii săi Confederația Caritas România, FONPC și Federația Dizabnet, demersul de a dezvolta și consolida o Platformă Socială în România, o coaliție-umbrelă care să permită tuturor federațiilor și coalițiilor din domeniul social să se unească și să se organizeze într-o voce unică, mai puternică, pentru dialogul cu autoritățile publice. Acest proiect va deveni activ din ianuarie 2021.

Județ: Iasi

Localitate: Iasi